Regulamin Praskiej Pielgrzymki Pieszej (16-26.08.2020)

 1. Zapisany na Pielgrzymkę Pielgrzym zobowiązuje się do:
  • zachowania pokutnego charakteru pielgrzymowania,
  • aktywnego uczestnictwa we Mszy św., rozważaniach, konferencjach, modlitwach, śpiewach i dyskusjach,
  • zrezygnowania z palenia tytoniu i picia alkoholu,
  • przestrzegania niniejszego regulaminu,
  • przestrzegania poleceń Kierownika pielgrzymki, Przewodnika grupy oraz służb pielgrzymkowych
 2. Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który jest znakiem przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej, dlatego należy go nosić w widocznym miejscu.
 3. Zewnętrznym wyrazem Chrystusowego przykazania miłości niech będzie wzajemna pomoc oraz zwyczaj wzajemnego zwracania się do siebie: „siostro”, „bracie”.
  Na trasie będziemy częstowani przez Gospodarzy. Jest to ich Dar dla nas – pamiętajmy o podziękowaniu.
 4. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego o ruchu pieszych na drogach Pielgrzymka porusza się prawą stroną drogi w kolumnie. Do przodu grupy pielgrzym może przejść wyłącznie z prawej strony (po poboczu)- obowiązek zakrywania ust i nosa.
 5. Wędrowanie przed krzyżem, który oznacza początek pielgrzymki, oraz za znakiem „koniec pielgrzymki” jest zabronione. Przejazd samochodem może się odbyć wyłącznie za zgodą służb medycznych
 6. Bagaż „ciężki” taki jak: plecak, namiot należy oddać na samochód transportujący bagaże. Bagaż należy podpisać i zabezpieczyć, aby uniemożliwić wysypanie się drobnych przedmiotów. Bagaż należy zdać rano przed wyjściem, a odebrać wieczorem na
 7. Ubieramy się w skromny swobodny ubiór, odpowiedni do pokutnego charakteru pielgrzymki.
 8. W drogę należy zabrać ze sobą w małym plecaku (chlebaku):
  a) różaniec, modlitewnik, śpiewnik, niniejszy regulamin z legitymacją pielgrzyma,
  b) jedzenie, nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),
  c) potrzebne nam leki oraz środki opatrunkowe, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, zasypkę
  d) środki ochrony osobistej: w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk.
 9. Pielgrzymkowa służba medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i
 10. Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez Kwatermistrza w miejscach autonomicznych w namiotach lub pokojach jednoosobowych). Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie pielgrzymujących rodzin. Warunkiem noclegu jest posiadanie namiotu.
 11. Należy nie nadużywać gościnności Gospodarzy i zadbać o poszanowanie udostępnionych miejsc na nocleg. Zabrania się wspólnego nocowania Sióstr i Braci. Od godziny 22.00 do pobudki obowiązuje cisza nocna i zakaz poruszania się po miejscowości noclegowej. Na trasie pielgrzymki i postojach należy zachować czystość i porządek.
 12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem Pielgrzymki możliwe jest usunięcie z pielgrzymki oraz powiadomieniem księdza proboszcza parafii.
 13. Wszystkie samochody towarzyszące pielgrzymce muszą mieć zezwolenie Kierownika.
 14. Służby pielgrzymkowe nie organizują transportu powrotnego do Warszawy ani noclegu w Częstochowie. Pielgrzymi pozostający do końca pielgrzymki powinni zadbać o pobyt w dniach 25-26 sierpnia we własnym zakresie.
 15. Regulamin znajduje się na stronie internetowej pielgrzymkapomocnikow.pl.
 16. Informacja o przetwarzaniu wizerunku:
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdjęcia, na których osoba jest częścią większej grupy, nie wymagają osobnej zgody na wykorzystanie. Niemniej na zdjęciach, które robią osoby z obsługi pielgrzymki, mogą się znaleźć wizerunki małych grup lub pojedynczych pątników. Z tego powodu przy rejestracji potrzebna jest wyraźna zgoda uczestnika pielgrzymki na przetwarzanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych pielgrzymki. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych pielgrzymki w dowolnym medium zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik pielgrzymki może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie wizerunku w informacji pielgrzymkowej lub u Kierownika Pielgrzymki – nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie wizerunku.
 17. Podczas pielgrzymki obowiązują regulacje Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 i wytycznych GIS w szczególności:
  a) w pielgrzymce może brać udział osoba, która nie zalicza się do grupy ryzyka zarażenia wirusem COVID-19 wg wytycznych Głównego Inspektora sanitarnego (oświadczenie pielgrzyma) i może zakrywać usta i nos przy użyciu maski lub przyłbicy,
  b) w przypadku wystąpienia u pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem pątnik zostanie odtransportowany do najbliższego szpitala.
  c)
  w przypadku potwierdzenia zakażenia: wszyscy uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie
 18. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest wyrażenie odpowiednich zgód własnoręcznym podpisem na karcie
 19. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki.
 20. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do Kierownika

Na wspólną drogę błogosławi

Kierownik Pielgrzymki

/-/ Ks. Rafał Goliński

RADY organizatorów Praskiej Pielgrzymki Pieszej (16-26.08.2020)

Nie zalecamy zabierania rzeczy wartościowych, ponieważ niszczą się w czasie drogi.
Najlepsza jest bawełna, wełna, len itp. Bardzo ważne są buty – aby były mocne, rozchodzone, wygodne i najlepiej o jeden numer większe.

Ograniczenia, nakazy i zakazy wynikające z przeciwdziałania epidemii COVID-19

Opracowano na podstawie :

Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz

Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla organizatorów ruchu pielgrzymkowego podczas stanu epidemii COVID-19 w Polsce z dnia 5 czerwca 2020 r a w szczególności.

Obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy

Wytyczne GIS

Czynności Obowiązki pielgrzyma
 

Po wstaniu /na odpoczynku

Obowiązkowo należy umyć ręce, wodą z mydłem.

Regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją i dezynfekować osuszone

dłonie środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).

Podczas marszu /Mszy świętej Obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa zgodnie

z powyższą tabelą

Rano przed wyjściem Pomiar temperatury
 

Posiłek

Posiłek podawać naczyniach jednorazowych, a jeśli stosowane są naczynia i sztućce wielorazowego użytku, powinny być myte w bieżącej wodzie z użyciem detergentu w temperaturze powyżej 60° C, a o ile to możliwe – wyparzane. Dopuszcza się, aby pątnicy posiadali swoje naczynia i sztućce, wyłącznie do

użytku indywidualnego.

 

 

Zawsze

·      Posiadać środki ochrony osobistej, w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk oraz

do mycia i dezynfekcji powierzchni.

·      Starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.

·      Należy unikać powitania poprzez podawanie ręki.

·      Na prośbę służb umożliwić pomiar temperatury.