Zapraszamy do rejestracji na XXXVII Pielgrzymkę Pomocnik Matki Kościoła.

W zawiązku z wolnymi miejscami rejestracja zostaje przedłużona do wyczerpania miejsc na liście. Po zakończeniu rejestracji dane osób zarejestrowanych zostaną trwale usunięte.

Koszty tegorocznej pielgrzymki to 220 zł + 80 zł za bagaż (wyjątkowo w tym roku wyższe z uwagi na zmniejszoną liczbę pielgrzymów).

Adres email

Wiek

*KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem danych osobowych jest Diecezja Warszawsko – Praska, a osobą upoważniona do przetwarzania danych osobowych jest ks. Rafał Goliński oraz osoby przez niego umocowane. Ks. Rafał Goliński na podstawie dekretu z dnia 20 lipca 2018 roku, nr 1284/AP/2018 jest Kierownikiem Praskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Adres do korespondencji to: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Ducha Św., ul. Powstańców 30, 05– 091 Ząbki
  2. Dane osobowe uczestników Pielgrzymki są przetwarzane na podstawie kan. 839§ 1 i kan. 1186 Kodeksu Prawa Kanonicznego w związku z Dekretem ogólnym w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r.,
  3. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz do otrzymania następujących informacji:
  • cele przetwarzania;
  • kategorie odnośnych danych osobowych;
  • informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione;
  • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
  • informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • informacje o prawie wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;